Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen "FO") Klára Kavalková, Vlnařská 835/1, 460 06, Liberec, IČ: 07564341, DIČ: CZ8951072724, e-mail: info@kkjewels.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je FO Klára Kavalková, Vlnařská 835/1, 460 06, Liberec, IČ: 07564341 (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující strana, jíž je fyzická osoba nevystupující v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen "kupující"). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím na webových stránkách www.kkjewels.cz anebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

1.2. Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání instagramového účtu prodávajícího, umístěného na sociální síti Instagram, pod přezdívkou "@jewels.by.kk" a webových stránek www.kkjewels.cz a s tím související právní vztahy.

1.3. V případě, že dohodou kupujícího a prodávajícího bude v objednávce výslovně ujednáno odchylné ustanovení od těchto obchodních podmínek, má tato odchylná úprava přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou zasílány spolu s platebními údaji prodávajícího a kupující odesláním platby souhlasí s jejich zněním. Dále jsou volně dostupné na webových stránkách prodejce.

1.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající může tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupující provádí objednávku přímo na webových stránkách prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.kkjewels.cz, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace v případě personalizovaného šperku.

2.2. V objednávce může být provedena úprava zboží gravírováním vlastního návrhu, nebo jinou úpravou šperku dle předchozí domluvy prodávajícího a kupujícího.

2.3. Pro objednání zboží kupující provede objednávku zboží na e-shopu prodávajícího, kde se jejím potvrzením zaváže objednávku uhradit zvoleným způsobem.

2.4. V rámci objednávky obdrží kupující informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.5. Před závazným objednáním provede kupující kontrolu nákupního košíku, nebo zaslaného souhrnu objednávky na e-mail, a to především specifikaci vlastního návrhu.

2.6. Objednávka se považuje za závaznou v momentě, kdy kupující potvrdí objednávku s povinností platby.

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím, který již dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující před dodáním zboží jedním ze zvolených způsobů platby:

  1. Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GP webpay,
  2. Bezhotovostně platebním převodem na číslo účtu 2797615019/3030 vedeném u AirBank, a.s.

3.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zaslání adresy pro doručení zboží. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce v den odeslání zboží a to s ohledem na to, aby do faktury mohla být uvedena reálná váha objednávaného zboží (drahých kovů).

4. DÁRKOVÉ POUKAZY

4.1. Na e-shopu www.kkjewels.cz lez uplatnit dárkovou poukázku vydanou prodávajícím a to na základě zadání unikátního kódu do „Košíku“.

4.2. Poukázku lze využít na libovolné zboží e-shopu, nelze však využít na nákup další dárkové poukázky.

4.3. Hodnota poukázky bude po zadání unikátního kódu v „Košíku“ odečtena od celkové hodnoty zboží a lze ji využít pouze jednou. Poukázka se nevztahuje na dopravu a balné a lze ji využít pouze do data uvedeného na přední straně poukazu.

4.4. Pokud je výše vaší objednávky vyšší než hodnota poukázky, úhradu zbylé částky provedete dle zvolené platební metody.

4.5. Na zakoupenou dárkovou poukázku se před jejím uplatněním vztahuje 14 denní lhůta pro vrácení. Poukázka nesmí být použita a takové odstoupení musí být zasláno písemně e-mailem na info@kkjewels.cz. Jakmile dojde k vrácení hodnoty poukázky, unikátní kód bude deaktivován a nebude možné ho využít.

4.6. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za peníze.

4.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo oprávněné reklamace hotového zboží zakoupeného prostřednictvím poukázky vám může být vrácená částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.

4.8. Úhradou částky za objednávku dárkového poukazu souhlasíte s podmínkami uplatnění poukazu.

4.9. Po použití unikátního kódu k úhradě nákupu na www.kkjewels.cz se poukaz stává neplatným.

4.10. Nákup zboží se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem obchodu KK JEWELS. 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy s kupujícím, nebo její části, pokud není možné z důvodu dočasné nedostupnosti dodat zboží v dodací lhůtě, případně v dohodnuté dodací lhůtě, nebo se zboží již nevyrábí, resp. nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. Pokud taková situace nastane, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

5.2. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy s kupujícím, pokud nedošlo k uhrazení kupní ceny do 14 dní od odeslání objednávky.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1. a 5.2. se kupní smlouva ruší od počátku.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

6.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Kupující tedy v případě, kdy uplatní v rámci objednávky vlastní návrh, na základě kterého dojde k úpravě zboží, nemůže odstoupit od kupní smlouvy na základě ustanovení § 1829 občanského zákoníku.

6.3. Odstoupení od kupní smlouvy provede kupující odesláním e-mailu na adresu prodávajícího info@kkjewels.cz. Odstoupení je platné, bylo-li kupujícím odesláno nejpozději v poslední den lhůty dle čl. 6.1. Obchodních podmínek.

6.4. Kupující je povinen vrátit nenošené a nepoužívané zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu Klára Kavalková, Vlnařská 835/1, 46006, Liberec anebo na místo předem dohodnuté.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nese náklady na vrácení zboží kupující. Po obdržení zboží a zhodnocení stavu, zda bylo vráceno v pořádku a neporušeno, vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů stejným způsobem, kterým byla platba přijata, nedohodnou-li se jinak.

7. DODÁNÍ A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

7.1. Doručení zboží je provedeno prostřednictvím zvoleného dopravce v době objednání zboží.

7.2. Kupující se zavazuje převzít zboží. Zmaří-li kupující dodání, či nepřevezme-li kupující zboží při dodání, vzniká prodávajícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy.

7.3. V případě uvedeném v odst. 7.2. se kupující bez dalšího zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáváním zboží.

7.4. Za předpokladu, že kupující bude trvat na opakovaném doručení zboží, které jeho vinou nebylo dodáno, zavazuje se kupující uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a že neshledává na zboží zjevné vady.

7.6. Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží se vyrábí až na základě objednávky a jeho dodání je 2 - 3 týdny od přijetí platby na účet prodávajícího.

8. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

8.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

8.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

8.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

8.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

8.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8.7. Prodávající na svém internetovém obchodu také poskytuje přístup k hodnocení zakoupeného zboží jinými spotřebiteli. Pravost takových recenzí kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami. V našem interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené číslo objednávky, a jsme tak schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného zákazníka. Google recenze nejsou naším obchodem ověřovány. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že prodávající kupujícímu neposkytuje záruku za jakost ani jiné možné druhy odpovědnosti za kvalitu zboží, které je možné v mezích platného práva vyloučit. Kupující bere na vědomí zejména to, že ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník), se neuplatní.

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupní smlouva je uzavřena zaplacením zboží. Zároveň tím, že kupující uhradí kupní cenu, souhlasí s obchodními podmínkami. Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uzavření kupní smlouvy. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do instagramového profilu či webových stránek nebo v důsledku užití instagramového profilu a webových stránek v rozporu s jejich určením.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, prostřednictvím osobní zprávy na instagramový profil, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty zaslané při objednávce.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. Veškeré spory týkající se kupní smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle bydliště kupujícího, a to podle českého práva.

12.2. Kupující je oprávněn v souvislosti s případnými spory podat stížnost k České obchodní inspekci dle pravidlech a na formuláři, který je uveden na stránkách České obchodní inspekce zde https://adr.coi.cz/cs.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

13.2.1. adresa pro doručování: Klára Kavalková, Vlnařská 835/1, 460 06, Liberec,

13.2.2. adresa elektronické pošty: info@kkjewels.cz.

V Liberci dne 22. 12. 2022